HOME GUILLAUME DU TOIT

HISTORY

FRANCOIS DU TOIT FAMAILIE WAPEN

The Original spelling was "du Toiçt" and means "of the Roof."

The family originated in Belgium and was given the title from the French King

Version 1: It is based on the story that the Clan lay on the roof tops of the dwellings and warded off the enemy.

Version 2: A family member hid the French King in the attic of his house thus saving his life.

Which version is 100% true I do not know as yet, I am still trying to trace the correct story. What I do know is that the French King gave the title and later was made a Viscount by the Belgium's.

~~~~~~~~~~

Die stamvader van die DU TOITS in Suid-Afrika is ene FRANCOIS DU TOIT, oorspronklik afkomstig van Ryssel in Frankryk Vlaandere.
Francois du Toit het met sy broer, GUILLAUME DU TOIT omstreeks 1688 na Suid-Afrika gekom. Hulle was Franse vlugtelinge en Guillaume en sy eggenote Sara Cochel, die weduwee van Pieter de Klerk, het net drie dogters gehad en gevolglik het sy naam uitgesterf.

Op12 Februarie 1690 is Francois getroud met Susanna Seugnet van St. Ong'e. Die paartjie het hulle op die plaas 'Soetendal' gevestig. Later het Francois du Toit die Goewerneur versoek om die Dal (tans bekend as Daljosaphat) aan hom af te staan. Sy aansoek is egler geweier, omdal die Goewerneur bevrees was dal die Boesmans en Hottentotte wat oorkant die Bergrivier gewoon hel, die Du Toils sou vermoor. Francois het egter daarop aangedring en die grond is eindelik aan hom afgestaan. Hy het ook die plaas 'Kleinbos' aangele waarop hy baie eikeboke geplant het. Francois en Susanna was die ouers was nege kinders: ANDRIES DU TOIT (gebore in 1691) is getroud met Martha Rossouw, die dogter ,van Pierre Rossouw, op 7 Maart 1717 en hulle is die ouers van vyf seuns en vier dogters;

STEPHANUS DU TOIT (1693) is getroud met Debora Marais en op 13 Februarie 1757 hertroud met Maria Jacobs, die weduwee van Pieter Barent Blom, en hulle is die ouers van vier seuns en agt dogters;

HELENA DU TOIT (1695) is getroud met Burgert Pieters van Dyk en hertroud met Ernst Frederik de Swart en daarna met Arend Olivier en toe met Johannes Botha;

PIETER DU TOIT (1697) is getroud met Elisabeth Rossouw en hulle is die ouers van sewe seuns en vier  dogters;

FRANCOIS DU TOIT (1699) is op 12 April 1722 getroud met Maria Theron, die weduwee van Pieter Janse van Marseven, en hulle is die ouers van drie seuns en vyf dogters;

MARTHA DU TOIT (1701) is getroud met Johannes Moller;

GETRUIDA DU TOIT (1703) is getroud met Johannes Bastiaans;

ELIZABETH DU TOIT (1705 - 1789) is getroud mel Jacques Theron; en

MARIA DU TOIT (1709) is getroud met Jan Frederik Bierman.

 

Die stamvader was spoedig 'n vername boer en het van die begin af 'n leidende rol gespeel in sy omgewing. Hy was ouderling van die Drakensteinse gemeente en is ook benoem tot Heemraad. Hy en sy broer, Guillaume, was betrokke by die reeks insidente wal gevolg hel op die beroemde klagbrief van Adam Tas teen goew. Willem Adriaan van der Stel. Die klagskrif is in die geheim deur 63 koloniste onderteken. Toe die Goewerneur hiervan verneem, was hy woedend en het onmiddellik stappe gedoen tot weerlegging van die beskuldigings teen hom, deur 'n verklaring vangoeie gedrag le laat onderteken. Die meerderheid burgers het geweier om aan sy versoek te voldoen, en toe mooipraatjies en beloftes nie wou help nie, het hy landdros Sparrenburg met gewapende soldate van huis tot huisgestuur om die koloniste tot ondertekening te beweeg. Nieteenstaande dreigemente het Francois en Guillaume botweg geweier om die dokument te onderteken, gevolglik is hulle gelas om voor die geregshof te verskyn. Francois het saam met ander burgers na Vier-en-twintigriviere gevlug. Guillaume is verskeie kere na die kasteel onbied en persoonlik deur Van der Stel gevra om die kontra manifes te teken maar het elke keer beslis geweier en Guillaume is toe gevange en eers vrygeslel nadat Van der Stel na Holland herroep is.

 Die seuns van die stamvader het in Drakenstein en Stellenbosch gewoon waar hulle verantwoordelike posisies beklee het veral in die kerk. Andries du Toit het te Stellenbosch gewoon en was lid van die Stellenbosche Dragonders. Later is by aangestel as lid van die Heemraad vir Drakenstein en terselfdertyd het by ook diaken van sy gemeente geword. Stephanus du Toit is in 1729 tot diaken van die Drakensteinse gemeente gekies. Pieter du Toil was diaken en ook lid van die Landdros en Heemraad.


Die Du Toits was onder die vroegste burgers van Swellendam en Worcester. Verskeie van hierdie families, waaronder     PIETER A. DU TOIT van Brandvlei, is deur Kommissaris de Mist tydens sy reis besoek. In 1824 het veldk G.P. DU TOIT 'n kommando byeengebring om die slawe en Hottentotte wat in Worcester in opstand gekom het, tot oorgawe te dwing.

 Die reisjoernaal van die Veeteelt kommissie van 1805 maak melding van die gasvryheid en hulle ontvangs wat W.S. van Ryneveld aan die huise van Du Toils van Worcester en Goudini gekry het.

 Mettertyd word hierdie familie in baie ander dorpe aangetref. In Tulbagh was Gerrit du Toit een van die bouers van die Drostdy. Die eerste posmeester op George was HENDRIK STEPHANUS DU TOIT wie deur lord Charles Somerset daar aangestel is. In Clanwilliam was hierdie familie ook onder die vroee boeregemeenskap aangetref.

 Die Du Toits tel onder die vroegste Voortrekkers. 'n Bekende figuur hier is JAN DU TOIT uit die Tarka distrik wie saam met Sarel Cilliers getrek het. Hy is later saam met sy vrou deur die Matabeles vermoor. In die Vrystaat was hierdie geslag onder die voorste figure van die Staat. Een van die kandidate vir die eerste presidentskap was komdl. ANDRIES DU TOIT wie in 1846 teen die Kreli geveg het.

 Die naam Du Toit kom baie dikwels in geskiedkundige stukke voor, en veral op die gebied-van ons kultuur, kerk en onderwys, het herdie familie belangrike bydraes gelewer. Onder die eerste kampvegters van die Afrikaanse taal was daar vier Du Toits verbonde aan die stigting van die “Genootskap van Regie Afrikaners” te Paarl op 14 Augustus 1875. DANIEL FRANCOIS 'DOKTOR' DU TOIT, DANIEL FRANCOIS “OOM LOKOMOTIEF” DU TOIT, S.G.D. DU TOIT, en ds. STEPHANUS JACOBUS DU TOIT.

 Daniel Francois 'Doktor' du Toit (21.1 1.1853 - 2.4.1918), die drukker, is gebore te Daljosofat in die Kaap en is op besoek na die Transvaal in 1873. In 1875 word hy drukker te Paarl en is een van die eerste om die voorstel te maak om die Bybel in Afrikaans te vertaal. Daniel Francois 'Oom Lokomotief’ du Toit (15.1.1846 - 22.4 1923), 'n neef van 'Doktor', is ook te Daljosofat gebore en was die pionier Afrikaanse Joernalis. Hy het gekwalifiseer as onderwyser en met die stigting van die Afrikaanse 'Di Patriot' was hy by die koerant werksaam as Joernalis. Sy skuilnaam was 'Oom Lokomotif’ en het groot invloed op alle Afrikaners met sy skryfwerk uitgeoefen. Hy is in 1892 Vrystaat toe en het by die Boeremagte aangcsluit tydens die Tweede Vryheidsoorlog. Na die oorlog het by bygedra tol die veldtog vir Afrikaans en, in sy later jare, was hy Goewerment Argivis te Bloemfontein. Oom Lokomotief se broer, ds. Stephanus Jacobus du Toit (9.10.1847 - 28.5.1911) se onderwyser was Arnoldus Pannevis (later ook een van die agt persone wie die Genootskap van Regte Afrikaners gestig het). Hy was redakteur van Di Patriot en het gehelp om die Afrikaner Bond in 1879 te stig. In 1882 ishy aangewys as Superintendent van Onderwys in die Zuid-Afrikaanse Republiek en het die Driemanskap na Brittanje vergesel om onafhandlikheid vir die Republieke te verkry. Van 1890 tot 1904 is hy weer redakteur van Di Patriot en was ook verantwoodelik vir die stigting van die kinderblad 'Ons Klyntji', 1896. Sy blad 'Ons Taal' het hy in 1907 gestig en was hy ook een van die eerste skrywers wie by die Afrikaanse vertaling van die Bybel betrokke was. Hy was bevriend met Cecil John Rhodes en het met hom reise na Rhodesie meegemaak. Sy status as stigter van die Afrikaanse taal bly onbetwis.

 Dan was daar die alombekende vaderlander, professor en doktor,  JACOB DANIEL TOTIUS' DU TOIT (1877 - 1953). As geliefde Volksdigter, vertaler van die Bybel en berymer van die Psalms, sal sy naam voortleef. Totius was die seun van van ds. S.J. Du Toit en het studeer vir predikant te Burgersdorp en Amsterdam. Hy was Boere-kapelaan tydens die Tweede Vryheidsoorlog en is beroep na Potchefstroom na die oorlog waar hy in 1911 as professor van Teologie aangestel is. Sy eerste digbundel 'By die Monument' is in 1908 uitgereik.

Ander predikers onder die Du Toits was ANDRIES FRANCOIS DU TOIT (181 1 - 1871) en CHARLES WIJNAND DU TOIT (1842 - 1932).

Ander Du Toits wie naam gemaak het was: ALEXANDER LGOIE DU TOIT (14.3.1878 - 25.2.1948) - geoloog; ANDRIES FRANCOIS DU TOIT (8.8.1813- 15.8.1883) - landdros te Pretoria;

ERNST JOHANNES DU TOIT (1859 - 12.1.1924) - drukker en uitgewer;

GERT JOHANNES DU TOIT (gebore op 25.12.1847) - amptenaar in die Zuid-Afrikaanse Republiek, lid van die Transvaalse Wetgewende Raad en Colksraadslid in die Unie-Parlement:

HEINRICH SEBASTIAAN DAVEL DU TOIT (21.10.1874 – 8.7.1923) - Boere-offisierenlandbouwetenskaplike;

MECHIEL SIEBERT WIID 'MIKE' DU TOIT (7.1.1868- 16.5.1938) - polisie offisier en Unie-volksraadslid;

PIETER JACOBUS DUTOIT (8.8.1879 - 8.8.1926) - hoogleraar en laalkundige; en

SAREL P. DU TOIT - Boere-generaal tydens die Tweede Vryheidsoorlog.

~~~~~~~

Ten slotte die vernaamste eienskappe van die Du Toit familie-wapen is:  In goud 'n swart dwarsbalk vergesel van drie swart mereltjies, geplaas
2 en 1. Helmteken:  'n Uitkomende goue leeu met rooi tong. Dek klede: Goud en Swart. Wapenspreuk: Dios y el Rey.